dell diamond, round rock, texas, august 2023.
112 degrees farenheit.